Upbit|【提现/提现】ADA提现暂停

尊敬的交易者, ADA 的提现/充值服务将暂停,以对 ADA 钱包系统进行维护。我们将在恢复后再次宣布。感谢您的耐心等待。Upbit 团队。通过以下方式找到我们: – Twitter:[https://twitter.com/upbitglobal](https://twitter.com/upbitglobal) – Instagram: [https://www.instagram.com/upbit.exchange](https://www.instagram.com/upbit.exchange)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注